നിങ്ങളുടെ ഭാവി അറിയാൻ ഈ ഇലയുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ മതി

ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആയും തൊടുപുഴ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആയും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. പ്രധാനമായി ഇവിടെ വെറ്റിലയുടെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ ആചാര രീതികളിൽ എല്ലാം തന്നെ വെറ്റില വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ഒരു മംഗള കർമ്മം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും.

   

വെറ്റില ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വിറ്റിലയുടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണീയമായി തോന്നിയ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ വെറ്റിലയുടെ ചിത്രത്തിൽ പല ദിക്കുകളിലേക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെറ്റില മുഖങ്ങൾ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ച വെറ്റില ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ വെറ്റിലയുടെ ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈശ്വരാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടുമെങ്കിലും അല്പം കാലതാമസം എടുക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആകുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട്.

ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ കൃത്യമായി സമയം നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മൂന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വെറ്റിലയുടെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വളരെ അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നടന്നു കിട്ടും. നാലാമത്തെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.