വെറുതെയല്ല അവിടെ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്തത്, ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ

ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നതിനെ കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ. എന്നാൽ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം വന്നു പെടുന്നതിന് ഏറ്റവും അധികം.

   

കാരണമാകുന്നത്. ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായി തന്നെ ക്യാൻസറിനെ കണക്കാക്കാൻ ആകും. ഇത് ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷത്തുകൾ വളരെ ഏറെയാണ്. ഇതുപോലെ ശാരീരികമായി ഒരുപാട് വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അറബ് നാടുകളിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം അവര് ബാധിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

അവരുടെ നാട്ടിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. പ്രധാനമായും അവരുടെ നോമ്പ് നമസ്കാരങ്ങളാണ് ഇതിനവരെ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാ രൂപം എന്നതിലുപരിയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ രോഗകോശങ്ങൾ സ്വയം നശിച്ചുപോകുന്ന.

ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർമിറ്റഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള രീതികൾ പാലിക്കുന്നതു വഴി പല ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പോലും നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ശേഷി ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 14 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പാലിക്കേണ്ടത്. പുകവലി മദ്യപാനം ഇനി അവസ്ഥകൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു.