വിശ്വാസത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഫലം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പണക്കാരൻ ആകാം.

സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും പരാജയങ്ങളും എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ബാധ്യതകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളും കടബാധ്യതകളും പോലും മാനസികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേണ്ടി തന്നെ.

   

ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച നിങ്ങളിൽ വന്നുചേരും. ഇതിനായി പ്രത്യേകമായി നിലവിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കുടുംബനാഥനും നാഥയോ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും കുളിച്ച് പൂർണ്ണ ശുദ്ധിയോടു കൂടി വേണം.

ആയിരിക്കാൻ .പുലമാലയമ്മ ആർത്തവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധി സമയങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണ ശുദ്ധിയോട് കൂടി വിളക്കിനു മുൻപിൽ വടക്ക് ദർശനമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വെളുത്ത കടലാസ് എടുത്തുവച്ച് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ വടക്ക് ദർശനമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഈ വെളുത്ത കടലാസുവെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ മന്ത്രം ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതുക.

ഓം മഹീഷ ദ്വജയെ വിത് മഹേ, ദണ്ഡ ഹസ്ഥായെ ദി മഹി. തന്നോ വരാഹി പ്രചോദയ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടി ആ കടലാസിൽ എഴുതുക. ശേഷം ഇത് നടു മടക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ പൂജാമുറിയിലോ സൂക്ഷിക്കുക. മൂന്ന് തവണ കുബേര ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയുണ്ടാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *