ഈ വഴിപാട് മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ഏതു വലിയ ആഗ്രഹവും സാധിക്കും.

ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കും നാം എല്ലാവരും തന്നെ. നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സഫലമാകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ സഫലമാക്കുന്നതിന് ഈശ്വര കടാക്ഷം സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ചില വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാം.

   

പ്രത്യേകമായി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളാണ് ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദേവി സഫലമാക്കി തരുന്ന രീതിയിലുള്ള സങ്കല്പം മനസ്സിന് ധ്യാനിച്ച് ദേവിയോട് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു മടങ്ങാം.

വീണ്ടും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒപ്പം ദേവിക്ക് ഒരു ചുവന്ന ഹാരം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നാല് ആഴ്ചകൾ തുടർച്ചയായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഹാരം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വീണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഹാരം സമർപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ദേവിക്ക് ചുവന്ന പട്ടു കൂടി സമർപ്പിക്കണം. ഈ സമർപ്പണത്തിനോട് കൂടി തന്നെ ദേവിക്ക് ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കൂടി വഴിപാടായി ചെയ്യണം.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എത്രതന്നെ വലുതാണെങ്കിലും അത് സാധിച്ചു കിട്ടും. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായ ഈ അഞ്ചാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും ഈശ്വര ചിന്തയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ആരംഭിക്കേണ്ടതും അവസാനിക്കേണ്ടതും. നിങ്ങൾ പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിക്ക് ഏത് നിറത്തിലുള്ള ഹാരമാണ് സമർപ്പിക്കാറുള്ളത്, ഇത് സമർപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *