കാക്ക ശകുനമായി വരുന്നതും വീട്ടിൽ വരുന്നതും വലിയ ദോഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ.

കാക്ക എന്നാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ഒരു അടയാളമായാണ് നാം മിക്കപ്പോഴും കണക്കാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കാക്കയെ ശുഭ ലക്ഷണമായും കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കാക്കയെ അശുഭ ലക്ഷണമായി കാണുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പ്രധാനമായും കാക്ക ശനിദേവന്റെ വാഹനമായാണ് കരുതപ്പെടാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കന്മാരുടെ രൂപമായും കണക്കാക്കാറുണ്ട്. കാക്കയെ അശുഭലമായ കരുതപ്പെടുന്ന.

   

സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വേണമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായി വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, കാക്ക നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് കരയുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് വലിയ ദോഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.എന്നാൽ അതേസമയം ഇടതുഭാഗത്ത് കൂടി പറന്നു പോകുന്നതാണ്.

കാണുന്നതെങ്കിൽ നല്ല സൂചനയാണ്. ഈ കാക്ക തന്നെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും, വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് കരയുന്നതുമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശുഭ സൂചനയായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് ഇറങ്ങി വഴിയരികിലോ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാക്ക നന്നായി ആക്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ.

ഇത് വലിയ ദോഷമാണ് അന്ന് എന്തോ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത്. കാക്ക നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചില സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് ഇത് പിതൃ ദോഷത്തിന് ലക്ഷണമാണ്. ദിവസവും നാം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപായി കാക്കയ്ക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം പുറത്ത് വച്ചു കൊടുക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *