സോപ്പിന്റെ പകുതി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സൂത്രം അറിയാതെ പോകരുത്

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പകുതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.

   

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്കിത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ലിക്വിഡ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പകുതി എടുത്തതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പതപ്പിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം ഒരു ബോട്ടിൽ ആക്കി.

നമുക്ക് പാത്രം കഴുകുന്നതിനും മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ അലക്സിന്റെ പകുതി എടുത്തതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പിച്ച് എടുത്തതിനുശേഷം 10 മണിക്കൂർ റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡൈലൂട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ്.

മാച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *