കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചൂല് ശരിയാക്കി എടുക്കാം | Easy Tips And Tricks

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ മുറ്റമടിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഈർക്കിലി പോയി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈർക്കിലി വച്ചുകൊടുത്തു കൊണ്ടേ ഈ ചൂല് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ.

   

വൃത്തിയായി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പഴയ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു കുപ്പി മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ നടുഭാഗത്ത് വച്ച മുറിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം അടിഭാഗത്തായി നിറയോട്ടകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചൂൽ ഇറക്കി.

വെച്ചതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഉരുക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂല് ഒരു ഏറെ നാൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു.

ആരും അധികമായി ചിന്തിക്കാത്ത ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതിയുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂല് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *