ബാത്റൂം എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇനി കുപ്പി മാത്രം മതി | Easy Bathroom Cleaning Tips

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇനി കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. വളരെയധികം വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ. വിജയൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

   

എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. ഒരു മുഴുവൻ കുപ്പി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുപ്പിയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. വലിയ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന സ്ക്രബറുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പാത്രം വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക. കുട്ടിയുടെ പകുതി മുറിച്ച് എടുത്തതിനുശേഷം സ്ക്രബർ അതിൻറെ അകത്തു കൂടെ കടത്തി അകത്തു വഴി വലിച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം മൂടി ടൈറ്റായി മൂടിവയ്ക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വോൾ ടൈൽ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ ചെയ്യാൻ.

ഇതുവഴി സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *