കുഞ്ഞിച്ച ശല്യം നിർത്താൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പല സാധനങ്ങളും മറ്റും എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിയുടെ ശല്യം ധാരാളം ആകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. തന്നെ ഈ വീടുകളിൽ നിന്നും തുരത്തിയോടിക്കുന്നത് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാനുണ്ട്.

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈച്ചയുടെ ശല്യം പൂർണമായും മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവയുടെ ശല്യം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ അൽപം സോഡാപ്പൊടി എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം.

ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗർ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലെ മൂഡ് ഏതെങ്കിലും അതിനുശേഷം അതിൽ നിറയെ ഹോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈച്ചയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.