തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭയത്തെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വീടുകളിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം ആണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച്.

   

ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു മാർഗ്ഗം.ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യൽ മെഷീൻ ചവിട്ടുന്ന കറങ്ങുന്ന ഭാഗം. അളവെടുത്ത ആ ഭാഗത്ത് കട്ടിയുള്ള രണ്ട് പേപ്പർ സ്റ്റെയർ ഒരുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻറെ പുറത്ത് രണ്ടുതരത്തിൽ താൻ പേപ്പറും ഇതേ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചു കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കത്തി കത്രിക എന്നിവ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യൽ മിഷ്യൻ.ചവിട്ടുന്നത് പോലെ ചവിട്ടി ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂർച്ച പോയ കത്തിക്കാൻ ഇവയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മൂർച്ചകൂട്ടി എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ.

എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റവും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം രീതികൾ വീടുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത്തരം ചെയ്തികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *