കട്ടിലിനടിയിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കബോർഡ് തയ്യാറാക്കാം

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് കട്ടിലിനടിയിൽ ഒരുതരത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കബോർഡ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വിടുന്ന ഇത്തരം ഇത് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ടിലിനടിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഒഴുക്ക് ഒരുതരത്തിലും പൊടി ഉള്ള കബോർഡ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

   

അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക.. ഇതിനെ ഇത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൻറെ പഴയ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തീപ്പെട്ടിയുടെ അളവെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു പഴയ തുണി ഈ അളവിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഭൂമിയാകെ മൊത്തം നല്ല രീതിയിൽ പച്ച വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ പിടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ടിലിനടിയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തുണികൾ ഇതിനകത്ത് മടക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും തുണികൾ വാരിവലിച്ച് ഇടുന്നതിനു പകരം.

ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കബോർഡ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *