ഇരുമ്പ് ചട്ടി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നോൺസ്റ്റിക് ആക്കി എടുക്കാം

പലപ്പോഴും ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ചട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം അടിക്കു പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം മാറ്റിനിർത്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ നോൺസ്റ്റിക് പാൻ ആക്കി മാറ്റി എടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നോൺസ്റ്റിക്ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നല്ലത് ഇരുമ്പു ചട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.

പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടി എങ്ങനെയാണ് നോൺസ്റ്റിക് പാൻ ചൂടാക്കി മാറുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇരുമ്പ് ചട്ടി നല്ലതുപോലെ കഞ്ഞി വെള്ളം കുറച്ചു നേരം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിനു ശേഷം.

അരച്ചെടുക്കുക. അതിലുണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പിനെ മൊത്തമായി കളഞ്ഞു എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചട്ടി അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് മാറ്റി കിട്ടുന്നു. മുട്ട ഒരെണ്ണം ചിക്കി വറുത്ത് അതിനുശേഷം ദോശ ചൂട് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദോശ ചട്ടിയിൽ നിന്നും വിട്ടു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

അതിനുശേഷം ചട്ടിയിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം തിരിച്ചുംമറിച്ചും നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിനകത്ത് കരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിനു ശേഷം തൊട്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺസ്റ്റിക് പാനലുകൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചട്ടി നോൺസ്റ്റിക് പെനാൽറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.