ഇനി മുളകു പറിച്ച് മടുക്കും, ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് മുളക് ഇനി നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും

അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി മരമറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും പച്ചക്കറികളുടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യപ്രദമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചെടികളുടെ ചെറിയ മുരടിപ്പും വളർച്ചക്കുറവും കായഫലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും കൂടുതൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം.

   

നിങ്ങളും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമായും ചെടി നടുന്ന സമയത്തും ചെടിയുടെ വളർച്ച ഘട്ടത്തിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ ഉറപ്പായും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പച്ചക്കറി തന്നെയാണ് പച്ചമുളക്.

വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പെടുന്ന പച്ചമുളക് ചെടികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറി വയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പച്ചമുളക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മറ്റ് ഏത് പച്ചക്കറി ഇല്ല എങ്കിലും പച്ചമുളകിന്റെ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടു വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുരുടിപ്പും ഈച്ച ശല്യവും ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കീടബാധകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെറുതെ കളയുന്ന പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വളങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം. പച്ചമുളക് കടഭാഗത്തുനിന്നും അല്പം മാറി പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റും ഉഴുന്നു കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. മാത്രമല്ല പഴയ കഞ്ഞിവെള്ളം ചെടിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ഈച്ച ശല്യം ഇല്ലാതാക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.