എത്ര വലിയ വീഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ എല്ലുകൾക്ക് ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ചെറിയ ഒരു വീഴ്ച കൊണ്ട് പോലും എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ചെറിയ വീഴ്ചകൾ എല്ലുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കാൽസ്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ അളവ് കുറയുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഇങ്ങനെ എല്ലുകൾ.

   

പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമായി വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ചില വാതരോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാൽസ്യത്തിന്റെയോ വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെയോ കുറവുണ്ടോ എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. കാൽസ്യം മാത്രമല്ല വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവും ഒരു പരിധിവരെ എല്ലുകളുടെ.

ബലക്ഷയതിനു കാരണമാകും. സാധാരണയായി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ പോലെയല്ല വിറ്റാമിൻ ഡി. ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആളുകൾ വളരെ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു ജീവിതശൈലി പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികവും പുറത്തിറങ്ങി ജോലികൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് വലിയതോതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും.

ആരോഗ്യപ്രദമായി മുന്നോട്ടു നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ മറ്റ് വിറ്റാമിനുകളുടെയും മിനറൽസുകളുടെയും ആവശ്യകതയുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെയും കാൽസ്യത്തിന്റെയും കുറവുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും എല്ലുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും പാലുൽപന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.