കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ.

   

അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ.

ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതിനുശേഷം കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒലിവോയിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു സ്ക്രബ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നീര് എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം കടലമാവും മുട്ടാണിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിനു.

ശേഷം പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൈകാലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള നിറവ്യത്യാസം മാറ്റിയെടുത്ത മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും പോകരുത്. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *