ബാത്റൂമിൽ സുഗന്ധം പരത്താൻ അരിയിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ നല്ല രീതിയിൽ സുഗന്ധം വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അരിയിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

   

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ മാത്രം ചെയ്താൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാത്റൂമിൽ സുഗന്ധം പരത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അരിയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വ്യത്യസ്തമായ ഈ രീതി വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേയ്ക്ക് അല്പം സോഡാപ്പൊടിയും എങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ ചേർത്തു മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം മുകൾഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ പൊളിത്തീൻ കവർ കൊണ്ട് കെട്ടിവയ്ക്കുക. ശേഷം ദ്വാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക.

ഇത് ബാത്റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി സുഗന്ധം പരത്താൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *