തറ തുടക്കാൻ ഇനി പൈസ കൊടുത്തു മോപ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ടആവശ്യമില്ല

തറ തുടക്കം നമ്മൾ അമിതമായ വിലക്ക് മോപ്പുകൾ മറ്റും വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻറെ ആവശ്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്.

   

ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും. വീട്ടിലുള്ള പഴയ തുണികൾ മാത്രം ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള പഴയ തുണികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തറ തുടയ്ക്കാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. എന്നാൽ കുനിഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടാതെ നിവർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ.

തറ നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു.

ചതുരാകൃതിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം അതിൻറെ പുറത്തായിട്ട് പഴയ തുണികൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിൽ വച്ച് കൊടുക്കു. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തറ തുടച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഭാഗം തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ട് കാലു കയറ്റി എളുപ്പത്തിൽ നിന്നുതന്നെ തറ തുടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *