ഫ്രഷ് ഈസ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം | How To Make Yeast At Home

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷായ ഈസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള മായം കലർന്ന കഥ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ആറുമാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരുന്നത് കുറവായി കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ നല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ.

നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടും മായം കലരാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അൽപം പഞ്ചസാരയും തേനും ചേർത്ത് നല്ലരീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത അതിലേക്ക് മൈദ മാവിലേക്ക് കുഴച്ച് മാറ്റിവെക്കുക.

24 മണിക്കൂർ ഇത്തരത്തിൽ വച്ചതിനുശേഷം ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.