മരണത്തിനു സെക്കൻഡുകൾ മുൻ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ | Psychological Facts About Death

മരണത്തിനു സെക്കൻഡുകൾ മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മഴ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. പരമായ ഈ പ്രവചനം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനു മൈലേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ശരീരത്തിൻറെ ഭാരം ഇല്ലാതാവുകയും ശരീരം ഏതോ പറന്നു നടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. തണലിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും.

നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാതെ ആകുന്നു. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്നു. വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നേരിടുന്നു. ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഉള്ള സത്യം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും.

മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഏകാന്തതയും പലരും പറയാനുള്ള ഭദ്രതയും നമ്മൾ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ വരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയട്ടെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മടങ്ങാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കുക. പഴയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മരണമെത്തുന്നത് സൂചകം ആയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.