ചൂലിൽ നിന്ന് ഈർക്കിളി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | Useful Tips At Home

നമ്മളെല്ലാവരും ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് മുറ്റമടിക്കുന്ന വരാണ്. പലപ്പോഴും സൂര്യ ഉപയോഗിച്ച മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും ഈർക്കിലി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് സാധാരണമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിലിപ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ സൂര്യ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോലും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിക്കും.

പലപ്പോഴും ചരട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടും കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ താഴോട്ടു കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക.

ചൂലിൽ നിന്നും ഈർക്കിലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പഴയ കുട്ടി എടുത്തതിനുശേഷം അതിൻറെ അടിഭാഗത്ത് പൊങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 5 ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതിൻറെ മുകൾ ഭാഗം മൂടിയുള്ള വശം ചെത്തി മാറ്റുക. ശേഷം ഈ കോളിലൂടെ.

ഈർക്കിലി എടാ നടത്തിയതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചൂല് അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കൽപോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കാത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.