ലഹരി കുട്ടികളിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനം | Drugs Use In Children

വളരെയധികം ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സുലഭം ആകുന്ന കാലത്ത് ഇത് കുട്ടികളിലേക്കും എത്തുന്നത് ഒരു പേടിസ്വപ്നമായ വാർത്ത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഹരി ഇങ്ങനെ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വഴി പ്രശ്നങ്ങൾ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും തങ്ങളിലേക്ക് പടങ്ങൾ പന്തലിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിലും ഇത് ഒരു രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പിന്നെ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരെ ഇതിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും അസൈൻമെൻറ് കളിലൂടെയും മറ്റും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായ മാർഗം. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവയെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.