ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം ദുർഗന്ധം മാറികിട്ടാൻ ഇതു മാത്രം മതി.

മഴയെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം ദുർഗന്ധവും മാറ്റി കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തില് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചിലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിപണിയിൽ ധാരാളം റൂം ഫ്രഷ് റുകൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അമിത വിലകൊടുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുനാളത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ തീർന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കണം.

അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം പരിഗണന ജാഗ്രതയോടെ കൂടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വീടുകളിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുർഗന്ധം കളും പൂർണമായി മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സോഡാപ്പൊടി യിലേക്ക്.

അല്പം പുൽതൈലം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു അതിൻറെ മുകൾവശം ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വച്ചതിനുശേഷം അതിൽ നിറയെ ഹോളുകൾ ഇതു കൊടുക്കുക. ഇട ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുർഗന്ധം മാറ്റി സാധ്യമാകുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.