കുട്ടിയുടെ വായിൽ ദ്വാരം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തത് കണ്ടോ….

എല്ലാ അമ്മമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടെ ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ വായിൽ ആക്സമികമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ഇരുപത്തി നാലു മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കണം. മിക്ക അമ്മമാരും വീട്ടുകാരും കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

പക്ഷെ കുട്ടികൾ മാതാപിതക്കളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടിയുടെ വായിൽ ധ്വാരം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തി . കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ആ യുവതിയുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം മാറുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ വായിലെ ധ്വാരം കണ്ടത്. ഇതിനെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

The mother tried to check the child’s mouth but her son refused. The mother was alarmed to see this. Then he was arriving at the hospital with his son. In the meantime, the child was crying a lot. Realizing the seriousness, the doctors immediately examined the child. The mother wanted her son to be cured in some way. But a detailed examination of the child revealed that what was in the child’s mouth was not a, but a stick.

It was a relief when the doctors showed the sticker to her mother. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.